Handledning

Pedagogisk och praktiskt inriktad handledning som hjälper dig och dina medarbetare att växa i yrkesrollen
Handledning psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm
Man som tar nästa steg i sin utveckling - handledning psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Verksamhetshandledning

Jag erbjuder ärende- metod- och processhandledning till grupper och individer inom socialtjänst, primärvård, behandlingshem och stödboenden.

Handledningens innehåll

Innehållet i handledningen utformas i samråd med uppdragsgivaren och deltagare handledningsgruppen. Handledningen syftar i stort till att utveckla konkreta färdigheter som behövs i arbetet med människor. Målsättningar definieras och följs upp aktivt under handledningsuppdragets gång.
Ärendehandledning där deltagarna får konkret vägledning i hur problematiska situationer kan hanteras och åtgärdas
Motivationsarbete utifrån samtalsmetoden motiverande samtal (MI)
Processhandledning med inslag av gruppstärkande aktiviteter och övningar
Bemötande och förhållningssätt vid olika former av beteendeproblem
Kliniskt inriktad handledning för att utveckla psykoterapeutiska färdigheter i Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Handledningsprocessen

Hur kan det gå till?

Handledning bör inriktas på konkreta färdigheter som behövs i yrket. Därför arbetar jag utifrån en praktisk och målinriktad handledningsmodell.

FRÅGESTÄLLNING

Deltagaren får hjälp att formulera en konkret formulering och frågeställning till handledningsgruppen. Detta blir utgångspunkten för handledningens innehåll.

ANALYS

Vi utgår från relevanta teoretiska begrepp och metoder för att göra en analys av problemet. Analysmodeller hämtar från aktuell forskning om psykologiska processer och anpassas utifrån handledningsdeltagarnas kunskapsnivå.

ÅTGÄRD

Ett konkret förslag på möjlig åtgärd formuleras gemensamt av handledningsgruppen med stöd av handledaren. Samtliga deltagares delaktighet i processen betonas.

GENOMFÖRANDE

Vid behov ges praktisk vägledning och övning i exempelvis rollspel för att öka chanserna att föreslagen åtgärd går att omsätta i deltagarens yrkesmässiga vardag.

UPPFÖLJNING

Resultatet av åtgärderna följs upp och vid behov förfinas eller kompletteras analysen och åtgärdsförslagen.

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. Det går bra att mejla, ringa eller använda kontaktformuläret.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48
chart-barsthumbs-upquestion-circlecheckmark-circlepointer-right